Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLERİNİN SERTİFİKA ALIP ALMAYACAKLARIBilindiği üzere genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinin tabi oldukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 01.01.2006 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Kamu idareleri için mali milat niteliği taşıyan 5018 sayılı Kanun, öngördüğü harcama süreci ve sorumluluk anlayışı ile tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda yeni Yasanın öngördüğü harcama süreci de beraberinde süreçte görev alanların yetkileri ile sorumluluklarını da gündeme getirmiştir. Kamu gider sürecinde yeni yasa öncesi çok önemli fonksiyonlar icra eden muhasebe yetkililerinin (saymanlar) 5018 sayılı Kanunla yetki ve sorumluluklarında birtakım değişiklikler olmuştur. Bu anlamda yetkilerinde belki de azalma olan  muhasebe yetkililerinin atanma prosedüründe de, önemli sayılabilecek düzenlemeler meydana gelmiştir. Kanun kural olarak muhasebe yetkililerinin atanmasını, eğitim bitiminde yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde  sertifika almaları şartına bağlamıştır.

Bu noktada vergi gibi önem taşıyan Devlet gelirlerini tahsil etme ile yükümlü olan vergi dairesi müdürlerinin de sertifika alıp almayacağı gündeme gelmektedir.

SERTİFİKA ALACAK MUHASEBE YETKİLİLERİ KİMLERDİR

5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklarda aranılacak şartlar  belirtilmiştir. Anılan madde hükümlerine göre,
Muhasebe yetkilisi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak,
c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,
d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak,
e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.

Yukarıda da görüldüğü üzere Kanunun 61 inci maddesinin c bendine göre, muhasebe yetkilisi olmak için muhakkak surette sertifika alma şartı da bulunmaktadır. Bu noktada vergi daire müdürlerinin de bu kapsamda sertifika alıp almayacakları da önem kazanmaktadır.

Sorunun cevabı vergi dairesi müdürlerinin muhasebe yetkilisi tanımına girip girmediği noktasında yatmaktadır. Söz konusu Yasanın 61 inci maddesine göre muhasebe yetkilisi, gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması olarak tanımlanabilecek muhasebe hizmetlerinin   yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu kişilerdir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere vergi dairesi müdürleri de, tıpkı genel bütçe veya diğer kamu idarelerinde  Devlet ödemelerini gerçekleştiren saymanlar (muhasebe yetkilileri) gibi muhasebe yetkilisidir. Her ikisi de netice de nakit tahsili veya ödemesi ile iştigal eden muhasebe yetkilisi konumundadır. Sayıştay Kanunu anlamında vergi dairesi müdürleri muhasebe müdürü,malmüdürü gibi  nakit saymanıdırlar.

Bu nedenle Vergi Dairesi Müdürleri ile Gelir Müdürlerinin de tıpkı Defterdarlık Muhasebe Müdürleri, Malmüdürleri veya Saymanlık Müdürleri diğer muhasebe yetkililerinde olduğu gibi sertifika sahibi olmaları şartı bulunmaktadır.

MEVCUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLERİNİN DURUMU
5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi halihazırda Muhasebe Müdür, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapıp da bu görevlere sınavla atanmış olanlar için kolaylık yönünde düzenleme getirmektedir. Anılan Kanun hükmüne göre,

“31/12/2005 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derecede sorumlu olarak yürütmekte olanlar, 1/1/2006 tarihinden itibaren, bulundukları kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri kamu idarelerince görevlendirilen personel tarafından yürütülür.
Maliye Bakanlığınca verilecek mesleki eğitimden geçmek ve yapılacak sınavda başarılı olmak şartıyla, 31/12/2005 tarihi itibarıyla;
a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar,
b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlarla, bu idarelerde bütçe dairesi başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebe daire başkanı, gelir müdürü, bütçe müdürü ve muhasebe müdürü olanlar, anılan idarelerde,
muhasebe yetkilisi olarak, 31/12/2007 tarihine kadar atanabilirler. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kadrolara daha önce sınavla atanmış olanların muhasebe yetkilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz. Sınava girecek olan muhasebe yetkilisi adaylarının öğrenim durumlarına göre sınav konularını ayrıca belirlemeye, sınavlarını ayrı yapmaya ve durumlarına uygun sertifika vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Dolayısıyla vergi dairesi müdürlüğü kadrolarına sınavla atanmış olanlar için sertifika sınavı söz konusu olmayacak, yalnızca Bakanlıkça belirlenen eğitimden geçmeleri yeterli olacaktır. Ancak mevcut vergi dairesi müdürleri dışında halihazırda vergi dairesi müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin vergi dairesi müdürü  veya gelir müdürü olması için Bakanlıkça yapılacak eğitim sonrası gerçekleştirilecek sertifika sınavına girmeleri ve başarılı olmaları şartı da unutulmamalıdır.

 

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK