Kullanıcı Oyu:  / 8
En KötüEn İyi 

HARCIRAH KANUNUNDA MEMURLAR LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELER


 
6245 sayılı Harcırah Kanununa  göre harcırah; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Dolayısıyla harcırah dediğimizde kimi zaman  geçici görevlendirmelerde olduğu gibi yol masrafı ve yevmiyeyi, kimi zaman da sürekli görev harcırahlarında olduğu gibi yol  masrafı ve yevmiyeye ilave olarak aile masrafı ve yer değiştirme masrafını   anlamak gerekmektedir.

Harcırah Kanunu günümüze kadar küçük çapta diyebileceğimiz düzenlemelere maruz kalmış, son olarak 5335 sayılı Kanunla bazı maddeleri değişikliğe uğramıştır.

Aşağıda 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Harcırah Kanununda yapılan temel değişiklikler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

GETİRİLEN YENİLİKLER
    
1-Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle eş durumu,sağlık nedenleri, zorunlu yer değiştirme  veya sınav gibi nedenlerle yazılı talepleri bulunan Kanun kapsamındaki personele sürekli görev harcırahı ödenmesinin yolu açılmıştır.

Sürekli görev harcırahının verilme hallerini düzenleyen ve “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; “yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar” hükmünü içeren 6245 sayılı Yasanın 10 uncu maddesi; 5335 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Anılan düzenleme dikkatlice incelendiğinde yapılan değişiklikler sonucunu aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenlere kural olarak harcırah ödemesinde bulunulması mümkün değildir.Ancak;
- Zorunlu yer değiştirmeye tabi görevlerde bulunanlar
- Sınav nedeniyle görev yeri değişenler
- Sağlık nedenleriyle memuriyet mahalli değişenler
- Eş durumları (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) nedeniyle ataması yapılanlar
Yazılı talepleri olsa bile sürekli görev harcırahı alabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen dört durum dışında kendi istekleri ile memuriyet mahalli değişen personele ise herhangi bir harcırah ödemesinde bulunulması mümkün değildir.

2-Geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen personele belgelendirmeleri şartıyla gündeliklerine kadar en fazla 10 gün için konaklama bedelinin ödenmesi imkanı getirilmiştir.
 
5335 sayılı Kanun ile  6245 sayılı Harcırah Kanununun 33’üncü maddesine c bendinden sonra gelmek üzere    (d) bendi eklenmiş olup anılan  bend ile

“d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurtiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile daha önceleri sadece denetim elamanlarına verilen konaklama bedelinin denetim elamanı olmayan Kanun kapsamındaki personele de verilmesi mümkün hale getirilmiştir.Yapılan değişiklik gereğince, denetim elemanları dışında   geçici görevle memuriyet mahalli dışında görev yapan  Devlet memurlarına da,yatacak yer için ödedikleri konaklama bedelinin belgelendirilmesi ve gündeliklerini aşmamak kaydıyla en fazla 10 gün süreyle ödenmesi gerekmektedir.
 
3- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcılarının da denetim yevmiyesi almaları mümkün hale getirilmiştir.
 
     6245 sayılı yasanın 33/b maddesine Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları” ibareleri eklenmiştir. Dolayısıyla yapılan ekleme ile sayılan görevlerde bulunan personele geçici görevle memuriyet mahalli dışına çıkmaları halinde normal memur yevmiyesi yerine denetim yevmiyesi verilmesi mümkün hale gelmiştir.
 
4- Eskiden memuriyet mahalli sayılmamasına rağmen 5216 sayılı Yasada yapılan değişiklik sonucu  memuriyet mahalline alınan yerler için yapılan görevlendirmeler nedeniyle Harcırah Kanununda öngörülen ödemelerin yapılması   mümkün kılınmış, uygulamanın başladığı tarih olan 23.7.2004 tarihinden itibaren mağdur olan personelin mağduriyetleri giderilmiştir.

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanununa    Geçici 3'üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4'üncü madde eklenmiştir.

“Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2'nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3'üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”   

Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediye sınırları; İstanbul ve Kocaeli’nde il mülki sınırı, diğer büyükşehirlerde ise valilik merkez olmak üzere 20 ile 50 km. çapındaki tüm mahaller olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde belediye hudutlarının da memuriyet mahalli olarak kabul edilmesi sonucu ortaya çıkmış, bu tür yerlere eskiden görevlendirilen personele ödenen harcırah ödemesi bu değişiklik sonucu ortadan kaldırılmış idi. Ama son yapılan Harcırah Kanunu değişikliği ile özellikle büyükşehirde görev yapan personeli mağdur eden uygulama ortadan kaldırılarak tekrardan büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmasına rağmen bu yerlere görevlendirilen personele Harcırah Kanunu hükümlerine göre gerekli ödemelerin yapılması sağlanmıştır.
 
Diğer taraftan, 5335 sayılı Yasanın   35’inci maddesinde de anılan düzenlemenin 23.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere geriye dönük olarak yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.Bu nedenle anılan tarihten bu yana Harcırah Kanunu hükümlerine göre hakedişini alamayan personelin geriye dönük olarak bu haklarını almalarının yasal zemini hazırlanmıştır.

 

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK