5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Konu Anlatımlı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Yapılan çalışma on bir bölümden oluşmaktadır. Çalışmada tek tek maddeler üzerinde durulmasından ziyade konuların anlatımı şeklinde bir yöntem izlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede kitabın birinci bölümde çok genel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçları ile öngördüğü ve kamu mali yönetimimize getirdiği düzenlemeler ile değişiklikler, ikinci bölümde kamu bütçeleri, üçüncü bölümde Kanunda sayılan görevliler ile anılan görevlilerin yetki ve sorumlulukları, dördüncü bölümde mali sorumluluk, beşinci bölümde ön ödeme, altıncı bölümde kamu mali istatistikleri ve muhasebe sistemi ,yedinci bölümde iç kontrol, sekizinci bölümde denetim türleri, dokuzuncu bölümde kamu giderinin ödenmesi,onuncu bölümde kamu zararı, onbirinci bölümde ise taşınır işlemleri gibi temel müesseseler üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan bazı bölümlerin son kısımlarına, uygulayıcılara karşılaşılan problemleri çözmelerine yardımcı olabilmelerini sağlamak amacıyla “uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm yolları” başlıklı bölümler de eklenmiştir. Kitabın bu bölümlerinin okurların ilgisini çekeceğini ve önemli bir referans olacağını tahmin ediyoruz.. Genel olarak üst yöneticiler başta olmak üzere, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri, iç denetçiler, ön mali kontrol görevlileri ile mali işlem sürecinde görev yapan diğer personele yardımcı olunması amacıyla kaleme alınmış olan kitabın tüm okurlara yararlı olması dileğiyle.

 

 

 

 

 

 

 

   

   
© H.Bayram ÇOLAK