Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 87925
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 66393
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 56977
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 54112
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 35713
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 32146
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 30478
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 28770
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 27975
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 27236
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 22588
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 21954
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 21613
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 20289
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 18644
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 18167
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 17461
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 17428
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 15907
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 15676
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15512
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 11877
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 11833
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 11561
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 10245
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 9880
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 9283
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 8477
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 7961
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7626
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 7515
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 7499
. Bütçe İlkeleri 7446
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7336
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7281
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 6713
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 6654
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6590
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6420
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6310
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6263
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6257
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 6119
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6095
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6018
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 5927
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 5859
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 5737
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 5735
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5491
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5474
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5293
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5292
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5281
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5122
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5087
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5070
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5065
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 4998
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 4904
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 4816
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 4790
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 4735
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 4697
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4624
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4542
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4424
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4330
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4103
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 3816
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3624
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3439
   

   
© H.Bayram ÇOLAK