Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 89976
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 66980
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 58505
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 55285
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 36981
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 32873
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 30891
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 29720
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 28409
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 27498
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 23133
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 22365
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 22244
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 20580
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 19034
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 18453
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 17797
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 17742
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 16235
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 16190
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15653
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 12137
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 12122
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 11890
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 10450
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 10129
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 9589
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 8700
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 8173
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 7775
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7764
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 7737
. Bütçe İlkeleri 7631
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7557
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7473
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 6850
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 6775
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6696
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6558
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6423
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6386
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6354
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 6297
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6229
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6129
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6031
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 5977
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 5890
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 5848
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5608
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5599
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5406
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5385
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5373
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5222
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5196
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5165
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5161
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5090
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5008
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 4903
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 4888
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 4813
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 4791
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4731
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4631
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4530
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4409
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4184
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 3886
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3695
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3520
   

   
© H.Bayram ÇOLAK