Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 86383
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 65931
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 55592
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 53110
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 34930
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 31551
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 30129
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 28139
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 27656
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 27026
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 22066
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 21704
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 21023
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 20097
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 18352
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 17915
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 17264
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 17118
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 15590
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15368
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 15200
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 11732
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 11433
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 11283
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 10063
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 9704
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 9105
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 8303
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 7807
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7512
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 7312
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 7310
. Bütçe İlkeleri 7259
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7186
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7137
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 6576
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 6555
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6477
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6307
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6230
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6183
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6142
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 5992
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 5982
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 5908
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 5832
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 5760
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 5612
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 5605
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5388
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5377
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5209
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5198
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5197
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5062
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 4997
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 4988
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 4959
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 4909
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 4810
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 4746
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 4710
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 4678
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 4608
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4531
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4442
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4346
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4255
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4035
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 3746
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3581
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3387
   

   
© H.Bayram ÇOLAK